UYSAL&ÇALIŞICI AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu (Av. Neşet UYSAL- Av. Arif ÇALIŞICI) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Veri sorumlusu sıfatıyla UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu tarafından işlenen kişisel verilere aşağıda yer verilmektedir;
İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza. İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu tarafından, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti ile ilgili olarak aydınlatma faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Veri Sorumlusunun Kimliği: UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermektedir. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat edilmektedir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu’nun müvekkillerine sunmuş olduğu hizmetleri en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müvekkil memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Kanunda öngörülen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme temel ilkelerine uygun olarak elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve yurt içinde aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin kullanılması engellenir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu tarafından, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışanlarına, görevlilerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine; hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müvekkil memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve kanunların zorunlu kılması amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir.
3. Ayrıca UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu tarafından, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu’nun bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlanır. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir ve işlenebilir.
4. Yurtdışına Veri Aktarımı: UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu tarafından kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.
5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu avukat ve personelleri aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşmeler uyarınca toplanabilir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. Kanunun 11 inci Maddesinde Belirtilen Haklarınız: İlgili kişi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu’na iletmeniz durumunda, UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu tarafından talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kanunun 11 inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)Kişisel verilerinizin Kanunun ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak UYSAL&ÇALIŞICI Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu’na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; info@uysalcalisici.com e posta adresine veya Kale Mah. Alparslan Sok. No:7 Kat:1 ilkadım/SAMSUN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.